Κατάλογος ενεργών πολιτικών

Όνομα Τύπος Συγκατάθεση χρήστη
GDPR - Νέα Παιδεία Πολιτική ιστοτόπου Αυθεντικοποιημένοι χρήστες

Περίληψη

Αγαπητοί Γονείς,

Καθ' όλη τη διάρκεια της έως τώρα συνεργασίας μας, διαχειριζόμαστε με διακριτικότητα και ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα που μας εμπιστεύεστε, με κύριο μέλημά μας την προστασία της προσωπικότητας των παιδιών σας, και θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα συνεχίσουμε να τα διασφαλίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για να μπορούμε όμως να συνεχίσουμε απρόσκοπτα τη μεταξύ μας επικοινωνία, χρειαζόμαστε τη συμβολή σας, έτσι ώστε να εφαρμόσουμε και τυπικά τον Γενικό Κανονισμό 2016/679, για την «Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το συγκεκριμένο νομοθέτημα ενισχύει σημαντικά τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων (παιδιά, γονείς ή κηδεμόνες) στα δεδομένα που τους αφορούν. Ρυθμίζει εκτός από τα «ευαίσθητα δεδομένα» που αναφέρονται στην υγεία, τις θρησκευτικές, τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις κλπ, κάθε πληροφορία που ταυτοποιεί άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο.

Το σχολείο μας (όπως και όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία) επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που ορίζει η νομοθεσία (ονοματεπώνυμο μαθητή, βαθμολογία, απουσίες, βραβεία, διαγωγή, στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των γονέων ΑΦΜ. κ.ά), καθώς και όσα εσείς μας γνωστοποιείτε και μας επιτρέπετε (μέσω της συγκατάθεσής σας) να χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο της σχολικής ζωής του μαθητή. Πρόκειται για στοιχεία απαραίτητα για να παρέχουμε εκπαίδευση και να χορηγούμε αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, συμβάλλοντας στην ευρύτερη συγκρότηση της προσωπικότητας των παιδιών σας, μέσα από εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δράσεις που διοργανώνουμε.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τη θεμελιώδη σημασία που έχει διαχρονικά η προστασία των προσωπικών στοιχείων των παιδιών και των γονέων που μας κάνουν την τιμή να μας τα εμπιστεύονται, είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε το αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς, τον τρόπο χρήσης τους, καθώς και για τα δικαιώματα που σας παρέχει ο νόμος (Ε.Ε. 2016/679/27-4-16). Στη συνέχεια σας παρακαλούμε να το υπογράψετε συμφωνώντας και να το αποστείλετε στη Γραμματεία του σχολείου που φοιτά το παιδί σας ή να απαντήσετε μέσω πλατφόρμας, ώστε να συνεχιστεί ομαλά και αδιάλειπτα η μεταξύ μας επικοινωνία.

Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση και για το σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε για μαθητές Παιδικού Σταθμού, Νηπιαγωγείου και Δημοτικού με την κ. Λίτσα Κανάκη στο τηλέφωνο 210-5322846 και για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου με την κ. Κωνσταντίνα Καττή στο τηλέφωνο 210-5573301.

 

Από τη Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων


Πλήρης πολιτική

Διατηρούμε την Επικοινωνία μας Ζωντανή, Παραμένουμε Ασφαλείς!

Α' Ενότητα

Ενημέρωση για την προστασία των παιδιών και των γονέων/κηδεμόνων τους ενόψει της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση, για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της φοίτησης του παιδιού σας στο σχολείο μας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία

Το σχολείο μας επεξεργάζεται (λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

1. Στοιχεία του παιδιού σας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, πιστοποιητικό γέννησης, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), καθώς και λοιπά προσωπικά στοιχεία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (αριθμός Μητρώου Αρρένων ή Δημοτολογίου, θρήσκευμα, εθνικότητα κλπ.).

2. Δικά σας στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα).

3. Στοιχεία επίδοσης, φοίτησης και διαγωγής του παιδιού σας, που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (αναλυτική και γενική βαθμολογία, προφορικοί και γραπτοί βαθμοί, κριτήρια αξιολόγησης, απουσίες, κυρώσεις, βραβεία, ενδεχόμενες μαθησιακές δυσκολίες κλπ.).

4. Πληροφορίες για την τήρηση του Ατομικού Δελτίου Υγείας μαθητή και της αθλητικής του ταυτότητας, που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

5. Φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού σας κατά τη φοίτησή του στο σχολείο καθώς και από εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου (διαγωνισμοί, εξετάσεις, εκδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι θα παράσχετε τη συγκατάθεσή σας σε επόμενο ξεχωριστό πεδίο.

 

Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται προκειμένου να επεξεργαστούν και να χρησιμοποιηθούν:

1. Για την εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση του παιδιού σας στο σχολείο μας - συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης του παιδιού από και προς το σχολείο, τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου (διαγωνισμοί, εξετάσεις, εκδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ) - καθώς και τη χορήγηση αναγνωρισμένου απολυτηρίου σπουδών. Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία και η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

2. Για την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων σας και του ΑΦΜ για την έκδοση νόμιμου παραστατικού.

3. Για την είσπραξη οφειλών ή την αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων, καθώς και τη χορήγηση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση. Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι αφενός το έννομο συμφέρον του σχολείου για την προστασία προσώπων και αγαθών εντός του σχολείου, η νομική προστασία μας, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων κατά του σχολείου μας και μέχρι την αμετάκλητη, εξωδικαστική ή δικαστική, επίλυση της διαφοράς, και, αφετέρου, το έννομο συμφέρον του τρίτου να λαμβάνει και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα δεδομένα, που τηρούνται από το σχολείο, για την υπεράσπιση δικαιωμάτων του ενώπιον δικαστικών αρχών, πάντοτε φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι η χορήγηση θα κρίνεται από το σχολείο αναγκαία και πρόσφορη για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου σκοπού.

4. Για την επικοινωνία μας μαζί σας για θέματα που αφορούν στη φοίτηση των παιδιών σας και την ενημέρωσή σας ή και την ενημέρωση τρίτων, (όπως λ.χ. αποφοίτων του σχολείου, ενδιαφερόμενων για το σχολείο μας γονέων) για τις δράσεις του σχολείου με ενημερωτικά δελτία (newsletters) που σας αποστέλλονται μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπηρεσίας σύντομου μηνύματος κινητού τηλεφώνου (sms) και κοινωνικών δικτύων. Νομική βάση εν προκειμένω είναι το έννομο συμφέρον του σχολείου αφενός να σας ενημερώνει για δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός της σχολικής κοινότητας και, αφετέρου, να ανταποκρίνεται στην υποχρέωση μέριμνας για το παιδί σας.

5. Για τη χρήση από το παιδί σας και εσάς – αλλά και το σχολείο - ως αναμνηστικού της σχολικής ζωής και για την προώθηση των δράσεων που οργανώνει και υλοποιεί το σχολείο φωτογραφιών/βίντεο του παιδιού σας, μόνον με την προηγούμενη δική σας ρητή συγκατάθεση, που αποτελεί και τη νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας.

6. Για την ασφαλιστική κάλυψη υγείας του παιδιού σας για το χρόνο που βρίσκεται στο σχολείο. Προς το σκοπό κατάρτισης της ασφαλιστικής σύμβασης υποχρεούμεθα με βάση τους όρους της ασφαλιστικής εταιρείας, να διαβιβάσουμε τα ονοματεπώνυμα των ασφαλιζομένων μαθητών ανά τάξη. Για την επεξεργασία των δεδομένων από την ασφαλιστική εταιρεία μπορείτε να απευθύνεστε στην ίδια για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως λ.χ. το δικαίωμα πρόσβασης κλπ., καθώς και τυχόν παράπονα. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης για τη διαβίβαση των δεδομένων σας από το σχολείο μας στις εταιρείες αυτές, και εφόσον αυτό γίνει δεκτό, θα ενημερώσουμε εμείς την ασφαλιστική εταιρεία.

 

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων:

Η επεξεργασία περιορίζεται εντός του σχολείου και τα προσωπικά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό μας, που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι

1. δημόσιες αρχές (Υπουργείο Παιδείας και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα ΚΕΔΔΥ ή αντίστοιχοι δημόσιοι φορείς),

2. δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων,

3. άλλα σχολεία (δημόσια ή ιδιωτικά) σε περίπτωση μετεγγραφής του παιδιού σας,

4. ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού,

5. φορείς με τους οποίους συνεργάζεται κατά περίπτωση το σχολείο στο πλαίσιο εκπαιδευτικών, αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Βρετανικό Συμβούλιο, ταξιδιωτικά γραφεία κλπ).

6. εξωτερικοί συνεργάτες του σχολείου, όπως οδηγοί και συνοδοί σχολικών λεωφορείων, φωτογράφοι, τυπογράφοι και επιμελητές έκδοσης αναμνηστικών εντύπων του σχολείου, νοσηλευτικό προσωπικό, νομικοί, λογιστές κλπ., που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, και μόνο κατά το μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων/εντολών που έχει ο καθένας στο πλαίσιο των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας.

7. η συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία.

 

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων:

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους.

Μετά την αποφοίτηση του παιδιού σας το σχολείο θα διατηρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας για τις δράσεις του σχολείου (π.χ. εκδηλώσεις αποφοίτων), εκτός εάν ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, που αναφέρεται κατωτέρω, στο αμέσως επόμενο πεδίο.

Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες/βίντεο) του παιδιού σας θα διατηρηθεί για πέντε (5) χρόνια από τη λήψη του, εκτός αν ανακαλέσετε νωρίτερα τη συγκατάθεσή σας, που παρέχεται σε ξεχωριστό πεδίο κατωτέρω, οπότε θα διαγραφούν άμεσα.

Φωτογραφίες/βίντεο στην Ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σχολείου μπορούν να παραμείνουν ανηρτημένα για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.

 

Δικαιώματα των γονέων/κηδεμόνων:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή, με έγγραφο αίτημά σας στο σχολείο, να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

1. Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να πληροφορηθείτε κατά πόσο υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς και το παιδί σας, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία.

2. Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης ανακριβών και ελλιπών δεδομένων.

3. Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων και/ή περιορισμό της επεξεργασίας τους,

4. Δικαίωμα εναντίωσης:

i. Στην αποστολή ενημερώσεων μέσω απλού ταχυδρομείου, e-mail ή sms. Στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την αποστολή ενημερώσεων.

ii. Στην περίπτωση της ασφαλιστικής εταιρείας που ασφαλίζει τους μαθητές μας κατά τον χρόνο της παρουσίας τους στο σχολείο μας. Κρίνουμε αυτονόητη τη σύμφωνη γνώμη σας για την ασφάλιση τους. Οποιοδήποτε θέμα εναντίωσης στο θέμα αυτό θα σταθμιστεί κατά περίπτωση, σε σχέση με την υποχρέωσή μας για την ασφάλεια των μαθητών κατά το χρόνο παρουσίας τους στο σχολείο μας.

iii. Συναφώς σας ενημερώνουμε ότι για την περίπτωση που η διαβίβαση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων δικαστικώς ή εξωδικαστικώς το έννομο συμφέρον του σχολείου μας υπερτερεί και δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης που τυχόν ασκήσετε.

5. Δικαίωμα ανάκλησης, ανά πάσα στιγμή, της συγκατάθεσης που έχετε χορηγήσει για την επεξεργασία φωτογραφίας/βίντεο του παιδιού σας.

Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ' οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, τα δικά σας και του παιδιού σας, μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

Στοιχεία επικοινωνίας του Σχολείου:

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνείτε για μαθητές Παιδικού Σταθμού, Νηπιαγωγείου και Δημοτικού με την κ. Λίτσα Κανάκη στο τηλέφωνο 210-5322846 και για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου με την κ. Κωνσταντίνα Καττή στο τηλέφωνο 210-5573301. 

 

B' Ενότητα

Ενημέρωση και συγκατάθεση ως προς τη συλλογή και επεξεργασία εικόνας (σε φωτογραφίες και βίντεο) του παιδιού μου:

1. Το σχολείο προτίθεται να λαμβάνει και να διατηρεί αναμνηστικές φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού σας από τη φοίτηση και τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που πιθανόν να περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο αποστέλλονται σε εσάς και είναι δυνατό να δημοσιευθούν στα έντυπα του σχολείου και/ή να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου (π.χ. φωτογραφίες αθλητικών ομάδων, ομίλων κλπ) ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σε εφημερίδες. Επίσης, οι φωτογραφίες εκτυπώνονται σε αναμνηστικά λευκώματα/έντυπα που το σχολείο εκδίδει και διανέμει σε όλους τους μαθητές και στους γονείς τους αλλά και στις οικογένειες των εν δυνάμει μαθητών του σχολείου.

2. Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού σας θα διαγράφονται. Η εν λόγω υποχρέωση προφανώς δεν υφίσταται για φωτογραφίες που έχουν συμπεριληφθεί σε αναμνηστικά λευκώματα/έντυπα του σχολείου. Επίσης, σε περίπτωση φωτογραφιών/βίντεο, όπου απεικονίζονται περισσότερα παιδιά, ενδεχόμενη άρνησή σας να συγκατατεθείτε στην εμφάνιση του παιδιού σας ή η εκ των υστέρων ανάκληση της συγκατάθεσής σας, δεν συνεπάγεται τη μη λήψη -ή αντίστοιχα την καταστροφή- των φωτογραφιών/βίντεο, αλλά τη θόλωση μόνο της εικόνας (πρόσωπο και σώμα) του παιδιού σας ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμο.

3. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί (δημοσίευση σε λεύκωμα, ανάρτηση στην ιστοσελίδα κλπ.).

 

Ενημέρωση ως προς τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων υγείας του παιδιού μου

Ενημέρωση πριν τη συγκατάθεση:

Για προληπτικούς λόγους καθώς και προκειμένου να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε τυχόν έκτακτα περιστατικά, το σχολείο προτίθεται να επεξεργασθεί (συλλέξει, διατηρήσει και χρησιμοποιήσει) δεδομένα υγείας του παιδιού σας, που μας γνωστοποιήσατε. Αποδέκτες των ως άνω δεδομένων υγείας του παιδιού ενδέχεται να είναι ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που συνεργάζεται με το Σχολείο, ή, σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού εκπαιδευτικοί, τρίτος ιατρός ή νοσοκομείο.

Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή, οπότε τα δεδομένα υγείας του παιδιού σας θα διαγράφονται. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί (π.χ. διαβίβαση κάποιου από τα δεδομένα στους επιβλέποντες/συνοδούς των παιδιών για προληπτικούς λόγους, στο νοσηλευτικό προσωπικό μας για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού κλπ.).